Geboortezorg en politiek

28-08-2017 - Op donderdag 22 juni jl. vond er het jaarlijkse debat in de Tweede Kamer commissie plaats over de geboortezorg. In het debat stonden geen besluitvormende onderwerpen op de agenda, het doel was met name de Kamer te informeren over de voortgang van de integrale verloskundige zorg en de voortgang mbt het integrale tarief in de pilotregio’s. Overige onderwerpen die kort aan bod kwamen waren afschaffing eigen bijdrage poliklinische bevalling en kraamzorg, zaaddonoren en stand van zaken hoogtechnologisch draagmoederschap in Nederland. Over deze onderwerpen werden met name een aantal vragen aan de minister gesteld, waarbij zij heeft aangegeven in een brief aan de kamer in het najaar van 2017 antwoord te geven in overleg met het veld.
Wat betreft de integrale geboortezorg en integraal tarief is het beleid van VWS en de minister standvastig en consequent. De minister heeft aangegeven dat integrale zorg het belangrijkste middel is om de babysterfte in Nederland verder te verlagen. Implementatie van de Zorgstandaard moet dan ook voortvarend worden opgepakt door het veld en ondersteund door het CPZ.
Het integrale tarief is hierbij ondersteunend, maar zij vindt het wel belangrijk dat ook hier voortgang in wordt gemaakt. Het blijft vooralsnog een vrijwillige keuze zonder vastgestelde einddatum.
De partijen in de Tweede Kamer vinden allemaal dat integrale zorg niet ter discussie staat, hoewel er nog wel verschil van inzicht is wat dit precies betekent. Zo blijft de lobby voor behoud van de poortwachtersrol links en rechts nog wel wat doorklinken. Ook hierin zijn VWS en de minister consequent: integrale zorg is zorg die met alle partijen in het veld en gebaseerd op de Zorgstandaard vormgegeven moet worden komende jaren.
Het integrale tarief levert meer discussie op. VVD en PVV zijn het meest uitgesproken voorstander, CDA en D’66 hebben zorgen over de complexiteit en de kleinere partijen zijn tegenstander vanwege de zorg dat de keuzevrijheid van de zwangere wordt beperkt door de invoering van het integrale tarief. Deze zorgen worden gedeeld door het Clara Wichman fonds en de Patiëntenfederatie. Eerstgenoemde heeft in een rechtszaak bezwaar aangetekend tegen de prestatiebeschrijving die als experiment per 1 januari 2017 integrale tarieven voor de geboortezorg mogelijk maakt. Het fonds vreest dat daardoor grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners ontstaan, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen. De zaak is ontvankelijk verklaard, wat wil zeggen dat de NZA inhoudelijk een besluit moet nemen op het bezwaar.
In reactie op vragen hierover heeft de minister aangegeven dat deze beslissing over ontvankelijkheid geen invloed heeft op de lopende invoering van de integrale bekostiging en de werkzaamheden van de pioniers. De NZA gaat nu met Clara Wichmann het gesprek aan en de minister is niet van plan om gedurende dat gesprek en inhoudelijke behandeling van het bezwaar verandering aan te brengen in de huidige gang van zaken.
Bron: bestuur NVOG