NVOG handboek kwaliteitscyclus

06-03-2018 - Vanuit de NVOG-projectgroep Kwaliteitscirkel wordt er gewerkt aan een handboek ter bevordering van de inbedding van de kwaliteitscyclus binnen de NVOG. In dit handboek wordt vastgelegd hoe de procedure van de totstandkoming van kennisagenda is, wat de inhoud wordt, de wijze waarop de kennishiaten worden geprioriteerd, de procedure van het toekennen en uitwerken van projectvoorstellen, de beoordeling van de projectvoorstellen, de implementatie van studie-resultaten, snelle aanpassing richtlijn, indicatorontwikkeling, en monitoring door middel van visitatie. Voorts wordt vastgelegd hoe de taken en de verantwoordelijkheden van de relevante gremia van de NVOG worden verdeeld en breedgedragen binnen de NVOG.

Voor het tot stand komen van het handboek is een projectaanvraag geschreven t.b.v. de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) Centraal Budget 

De deelnemers van de projectgroep zijn: Anneke Kwee vz. (Bestuur), Veronique van Dooren (NVOG, Consortium/Trialbureau), Gérard Bremer (Koepel Kwaliteit), Martijn Oudijk (Koepel Wetenschap), Elvira den Breejen (adviseur Kennisinstituut), Annelies Wisse (Consortium-Trialbureau), Esther van Wissen (NVOG bureau).

Naast een projectgroep is een stuurgroep geformeerd. De stuurgroep bestaat uit de leden van de projectgroep, vertegenwoordiging vanuit de vier NVOG-pijlers, twee perifere clustercoördinatoren, een afvaardiging van de beroepsbelangen commissie (BBC) en een afvaardiging van het Trialbureau van het NVOG-consortium.

In het eerste overleg met de stuurgroep, waarbij ongeveer vijftig vertegenwoordigers aanwezig waren, werd aan een de hand van een thema’s gediscussieerd over de te volgen procedure bij maken van het visiedocument, de kennis agenda, het ophalen van kennisvragen etc. Een voorbeeld van een thema was 'van kennisagenda naar projectaanvraag'. Hoe wordt bepaald welke projecten worden ingediend de komende 3 of 5 jaar? Door de wetenschapscommissies van de pijlers? Of door de koepel wetenschap? Wat is de rol van de Werkgroep kwaliteitscirkel? Wat is de rol van het Trialbureau? Een ander voorbeeld van een thema was het samenstellen van een projectgroep die zorg gaat dragen voor de subsidie aanvraag en het uitvoeren van het project. Moet de projectleider een academisch of in de tweede lijn werkende gynaecoloog zijn? Is een sollicitatie-procedure wenselijk, zodat de wetenschapscommissie kan bepalen rekening houdend met historie, expertise en verdeling over het land, of een projectleider worden gekozen in een pijler-bijeenkomst waar alle belanghebbenden voor worden uitgenodigd. 

De tweede bijeenkomst was in de vorm van een thema-ALV 'Concentratie en spreiding van zorg (IVF, IC, Oncologie)/Kwaliteitscirkel' om zoveel mogelijk input van alle NVOG-leden te krijgen. Het streven van de projectgroep is om het handboek eind 2017 af te hebben, waarna het het proces van commentaarfase en autorisatiefase in kan gaan.