HIPEC bij behandeling van ovariumcarcinoom

24-04-2018 - In het recent gepubliceerde artikel Hyperthermic intraperitoneal chemo-therapy (HIPEC) for ovarian carcinoma in de NEJM is te lezen dat de behande-ling met HIPEC bij het ovariumcarcinoom een zeer duidelijk langere reci-diefvrije periode en langere overall overleving laat zien, zonder toename van bijwerkingen of verslechtering van kwaliteit van leven. De Pijler Oncologie heeft naar aanleiding van deze publica-tie een standpunt opgesteld en tracht hiermee deze toepassing snel opgeno-men te krijgen in het basispakket. Het standpunt is een voorloper van richt-lijnmodule ‘rol HIPEC bij het ovarium-carcinoom’, die op dit moment wordt ontwikkeld. In deze module zal tevens een paragraaf Organisatie van zorg worden opgenomen. De verwachting is dat de conceptrichtlijnmodule in het najaar 2018 ter becommentariëring aan de leden wordt voorgelegd.

Bron: NVOG