Zorgen om invoering implantatenwet

24-04-2018 - Binnenkort staat het wetsvoorstel waarmee zorgverleners verplicht worden implantaatgegevens aan te leveren aan het landelijke implantaten-register (LIR) op de agenda van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt in dat alle ziekenhuizen vanaf 1 juli 2018 wettelijk verplicht zijn om vanuit het EPD-implantaten te registreren in het landelijke implantatenportaal van VWS. Momenteel leveren gynaecolo-gen, evenals de orthopeden, cardiolo-gen en plastisch chirurgen, de implan-taatgegevens aan via ons eigen kwali-teitsregister (NGR, voorheen POMT), aan het LIR. Voor de gynaecologie betreft dit registratie van het gebruik van de prolaps mesh en incontinentie sling.
Met de ingang van 1 juli 2018 moet dit dus vanuit het EPD geleverd worden aan het LIR. De NVOG heeft samen met de orthopeden, cardiologen en plas-tisch chirurgen en de FMS meerdere malen haar zorgen geuit over de admi-nistratielast die hiermee gepaard gaat. Vanuit de FMS worden diverse kamer-leden benaderd in de hoop dit onder de aandacht te brengen bij de minister. 

Bron: NVOG