Lezers beoordelen NTOG met rapportcijfer 8!

26-05-2019 - De mening van de lezer is essentieel om een tijdschrift te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. Eind 2018 vroegen we via een enquête naar uw mening over het NTOG. In dit artikel berichten we over de resultaten van deze enquête en vergelijken we deze met de resultaten van de enquête uit 2015.1

Tussen oktober en december 2018 werd een online enquête rondgestuurd naar alle leden van de NVOG (n=1685) onder wie 1018 gynaecologen, 425 AIOS gynaecologie en 242 seniorleden. De enquête bestond uit meerkeuze­vragen waarin we vroegen naar de waardering van de lezer ten aanzien van het leesgebruik, de vormgeving, de bruikbaarheid, en natuurlijk inhoud van het NTOG. Bij de meerkeuzevragen was er ook ruimte voor feedback. In totaal ontvingen we 578 enquêtes (response rate 34%), ingevuld door 355 (61%) gynaecologen, 121 (21%) aios gynaecologie en 100 (18%) seniorleden. Ten opzichte van 2015 steeg de response rate met tien procent. 

Rapportcijfer
Het NTOG wordt door de lezers beoordeeld met een mediaan rapportcijfer 8,0. Dit komt overeen met het rapport­cijfer in 2015. 

Leesgebruik
Wanneer gevraagd naar leesgebruik geeft de meerderheid van de respondenten (56%) aan alle edities van het NTOG te lezen. Ongeveer 36% van de respondenten leest driekwart tot de helft van de edities, en slechts 7% van de respondenten leest een kwart van de edities. Respondenten lezen het NTOG om verschillende redenen. Algemene interesse wordt het vaakst genoemd (81%) en dan voornamelijk door seniorleden. ‘Ter verbetering van de klinische kennis’ wordt door 53% genoemd, hoofzakelijk door AIOS en gynaecologen. Van de respondenten leest 58% het NTOG om op de hoogte te blijven van opinies en wetenschap. 

Digitaal of gedrukt
In 2015 zijn respondenten eenduidig: het overgrote merendeel prefereert de gedrukte versie boven een digitale versie. Ook in 2018 lezen nog steeds bijna alle respondenten de gedrukte versie van het NTOG (99%). Wanneer gevraagd wordt naar de voorkeur, geeft 38% aan ook echt alleen de gedrukte versie te willen ontvangen, en geeft slechts 14% aan liever alleen de digitale versie te willen lezen. Ongeveer een derde van de respondenten (30%) wil het liefst beide, en 17% maakt het niet uit. Met betrekking tot deze vraag geven de seniorleden vaker (48%) dan de gynaecologen (37%) aan dat zij het tijdschrift enkel gedrukt willen ontvangen. Er is geen verschil met de aios. 

Vormgeving en opmaak
De vormgeving van het NTOG wordt door 61% van de respondenten als ‘mooi’ beoordeeld. Voor 4% is de opmaak niet naar smaak, het overige deel van de respondenten heeft er geen mening over. De cover wordt door 41% als mooi beoordeeld, door 10% als niet naar smaak, en het merendeel (46%) heeft hier geen mening over. Uit de feedback komt naar voren dat het merendeel van de respondenten ook meer interesse heeft in de inhoud, dan in de opmaak van het tijdschrift.

Bruikbaarheid
We vroegen naar de bruikbaarheid van het NTOG. Voor de meeste respondenten is het NTOG ‘soms’ of ‘vaak’ bruikbaar, in zowel de praktijk als de opleiding.

Themanummers
Wij vroegen de lezer naar zijn/haar mening over de themanummers van het NTOG. Voor ruim 66% van de respondenten zijn de themanummers van toegevoegde waarde, en slechts 3% van de respondenten vindt dat deze niet van toegevoegde waarde zijn. De verdeling tussen wetenschap, nieuws en artikelen is beoordeeld als goed (66%), neutraal (32%) en slecht (2%). 

Duurzaamheid

In 2018 deed gynaecoloog Martijn Oudijk in het NTOG een oproep tot het terugdringen van plasticgebruik. Het NTOG maakte daarop de overstap naar een bio-based verpakking. We vroegen naar de meninen over de verpakking: die is eenduidig: voor 96% van de respondenten mag het NTOG zelfs helemaal zonder verpakking. Hier is meteen gevolg aan gegeven: het NTOG wordt vanaf de volgende editie, als de ingekochte voorraad bio-based plastic op is, niet langer verpakt verstuurd.

Toekomst
In de open vragen zijn veel goede suggesties gedaan voor nieuwe themanummers, voor verbetering van de inhoud en wat nodig is om het NTOG op gebied van wetenschap, opleiding en praktijk te verbeteren. Deze suggesties nemen wij in overweging voor de komende edities. De plastic verpakking verdwijnt en de mogelijkheden om de toegankelijkheid van een digitaal NTOG te verbeteren, worden momenteel geëxploreerd. 

Samenvattend
Wij willen alle respondenten namens de NTOG-redactie hartelijk danken voor de feedback. Deze feedback draagt bij aan de verbetering van het NTOG en de inrichting van het tijdschrift naar de wensen van de lezers. Wij danken u voor het mooie rapportcijfer die consistent is in de tijd, en we streven ernaar de komende jaren een nog beter tijdschrift bij u te bezorgen.

Referentie
1. Van 't Hooft et al. Uw oordeel als lezer over het NTOG. NTOG 2016; 129: 378-379