Insturen artikel NTOG

Het NTOG publiceert overwegend artikelen van de hand van haar leden. De redactie stelt inzending van berichten en/of artikelen dan ook zeer op prijs. U wordt verzocht uw bijdrage op te stellen volgens de geldende richtlijnen (augustus 2022).

Let op: de toegestane lengtes van artikelen zijn aangepast m.i.v. augustus 2022: 

 • Oorspronkelijk artikel: max. 2.000 woorden, exclusief referenties
 • Pico Bello: max. 1.500 woorden, exclusief referenties
 • Casus: max. 500 woorden, exclusief referenties
 • Hora Est: max 650 woorden

Algemene instructies OORSPRONKELIJK ARTIKEL, PICO Bello, CASUSklik hier 

Specifieke instructies OORSPRONKELIJK ARTIKEL, PICO Bello, CASUS, HORA ESTklik hier

Procedure voor het indienen van een OORSPRONKELIJK ARTIKEL, PICO Bello, CASUS:    

 • Gelieve de tekst als Word-bestand (.doc of .docx) en de foto’s, figuren, illustraties en tabellen als losse bestanden aan te leveren via ntog@gaw.nl (Ans Brom).
 • De hoofdredacteur zal in overleg met de desbetreffende deelredactie 1. uw artikel met redenen omkleed afwijzen voor publicatie of 2. uw artikel voorleggen aan tenminste één maar meestal twee reviewers voor commentaar. Deze reviewers krijgen het artikel zonder de namen van de auteurs. Omgekeerd blijven de reviewers voor de auteur(s) onbekend.
 • De auteur(s) ontvangen het commentaar van de reviewers en kunnen daarmee desgewenst het artikel aanpassen of verbeteren.
 • Het herziene artikel wordt door de auteur(s) nogmaals ingezonden en aan de hoofdredacteur ter goedkeuring voorgelegd.

Pdf-proeven

 • De (contact-)auteur krijgt een pdf-proef van het artikel ter correctie. Voor de correctie zijn vier dagen beschikbaar. De aangegeven correcties worden naar eer en geweten doorgevoerd en indien nodig wordt een tweede pdf-proef ter controle toegezonden.
 • De uitgever is niet verantwoordelijk voor fouten en/of imperfecties die na goedkeuring van de proefversie nog worden ontdekt of die in de uiteindelijke uitgave aanwezig blijken.
 • Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de proefversie nog wijzigingen in tekst, volgorde of illustraties aan te brengen.

Auteursrecht
Door het aanbieden van kopij verklaart de auteur, dat:

 1. hij/zij het recht van publicatie aan de redactie overdraagt;
 2. het manuscript niet tevens aan een ander tijdschrift ter publicatie aangeboden is en niet reeds eerder is gepubliceerd, tenzij anders overeengekomen met de redactie;
 3. hij/zij ermee instemt dat de redactie beoordeelt of het artikel gepubliceerd wordt;
 4. dat de met name genoemde personen, die op enigerlei wijze aan het tot stand komen van het artikel hebben bijgedragen, akkoord gaan met de vermelding van hun naam;
 5. dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van reeds eerder gepubliceerd materiaal of van foto’s waarop een persoon herkenbaar is;
 6. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor het zoekraken van de kopij. Houdt daarom zelf een kopie van uw artikel;
 7. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen van toepassing van in het tijdschrift beschreven diagnostiek en behandeling. Wel neemt de redactie op zich de kopij in dit opzicht zeer kritisch te beoordelen;
 8. de redactie het recht heeft om ingeleverde kopij in te korten dan wel aan te passen.