Colofon Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Het blad stelt zich ten doel de leden van de NVOG en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte te houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen. Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van wetenschappelijke artikelen, kwaliteitszorg en richtlijnen, congresagenda en -verslagen, commentaren, columns, andere vaste rubrieken en themanummers. NTOG verschijnt acht maal per jaar en bevat tenminste 48 pagina's. NTOG wordt uitgegeven door GAW ontwerp+communicatie b.v. te Wageningen.

Hoofdredacteur dr. Annemijn Aarts
Uitgever Hans Dijkstra
Redactiesecretariaat Ans Brom
Advertentieacquisitie Brickx

Redactie
J.W.M. Aarts, hoofdredacteur
W. Ganzevoort, voorzitter deelredactie perinatologie
S.M. Mourad, voorzitter deelredactie gynaccologie
S.J. Tanahatoe, voorzitter deelredactie vpg
F. Vernooij, rubrieksredacteur Ob Gyn 
R. van de Laar, rubrieksredacteur Ob Gyn
J. Nieuwstad, namens VAGO
N.E. Simons, rubrieksredacteur UNO
M.A. Lugthart, rubrieksredacteur UNO
A.A. de Ruigh, rubrieksredacteur Richtlijn in perspectief
A.W. Kastelein, rubrieksredacteur
Richtlijn in perspectief
J. Lind, rubrieksredacteur Gynfeud
M.J. Janssen, illustrator
A.C.M. Louwes, communicatieadviseur NVOG

Leden deelredacties
N.O. Alers, gynaecoloog
O.W.H. van der Heijden, perinatoloog
F. Hinten, aios gynacologische oncologie
C.H.J.R. Jansen, aios gynaecologie
R.L.M. Kurstjens, aios voortplantingsgeneeskunde
L.L. van Loendersloot, voortplantingsgeneeskundige
M.H. Mochtar, voortplantingsgeneeskundige
A.M. van Oers-Zandvliet, aios voortplantingsgeneeskundige
B.B. van Rijn, perinatoloog
W.A. Spaans, (uro)gynaecoloog

Eindredacteur
Ria Dubbeldam

Uitgever & redactiesecretariaat
GAW ontwerp+communicatie b.v.
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen 
Ans Brom (bureauredacteur)
Hans Dijklstra (uitgever) 
t 0317 425880 
e ntog@gaw.nl    
i  www.gaw.nl

Oplage en verschijning
1850 exemplaren 8 x per jaar.

Advertenties
Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER Den Haag
dhr. E.J. Velema 
m  06 4629 1428
t  070 3228437 
i  www.brickx.nl  
e  eelcojan@brickx.nl

 

Auteursrecht en aansprakelijkheid

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, digitaal noch analoog, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Redactie en uitgever verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Redactie en uitgever aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

ISSN 0921-4011

 

 

Voor alle informatie over de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie kijk op www.nvog.nl