Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) stelt zich ten doel haar leden te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de Obstetrie, Gynaecologie, Oncologie, Perinatologie en Voortplantingsgeneeskunde. Met hoofdartikelen tracht het tijdschrift haar lezers op de hoogte te houden van onderzoek en researchresultaten die waardevol en interessant zijn binnen de vakgebieden.

Toestemming van patiënten
Het publiceren van verhalen over patiënten of beeldmateriaal brengt verantwoordelijkheid over de privacy van de patiënt met zich mee. Het NTOG is wettelijk verplicht over een toestemmingsverklaring te beschikken van álle patiënten waarover geschreven is in het blad. Niet alleen bij de gevallen waarbij patiënten herkenbaar in beeld gebracht zijn of waar ze herkenbaar zijn beschreven, bijvoorbeeld als ze zeldzame afwijkingen hebben, maar ook bij de gevallen waarbij patiënten onherkenbaar in beeld gebracht of beschreven zijn. Na verloop van tijd is alle inhoud van het NTOG openbaar op internet te vinden en dat betekent dat auteurs en redactie uiterst zorgvuldig met de gegevens van patiënten moeten omgaan. Patiënten (of hun vertegenwoordigers) geven graag toestemming als auteurs goed uitleggen waarom publicatie van het verhaal belangrijk is (andere dokters beter maken). Zie hiervoor het formulier Toestemmingsverklaring patientinfo NTOG

Lengte van een artikel
 U dient de lengte van uw artikel te beperken tot maximaal 2.500 woorden (drie tot vier pagina’s NTOG), inclusief maximaal 20 literatuurverwijzingen en exclusief afbeeldingen.
Voor Focus op Historie geldt een lengte van maximaal 1600 inclusief maximaal 10 literatuur verwijzingen. 


Titel
De titel speelt een belangrijke rol bij de beslissing om een artikel al dan niet te lezen.
Zorg voor een pakkende titel, die niet te lang is.
Kies voor:
a. een titel waarin voor een praktisch probleem een praktische oplossing wordt geboden, of
b. een titel waarin een intrigerende vraagstelling ligt opgesloten.
De redactie kan, in overleg met de auteur, de titel aanpassen.

De auteurs
De namen van de auteurs, met initialen, titulatuur, en functies. Op de gewenste volgorde: alfabetisch of op volgorde van belangrijkheid/betrokkenheid

Lead
Het artikel dient, na de kop te beginnen met een pakkende lead, waarmee de kern van het artikel in vijf à zes regels wordt samengevat. Naast de titel speelt ook de lead een belangrijke rol bij het besluit van de lezen om het artikel al dan niet te gaan lezen.

Hoofdtekst
- Maak gebruik van tussenkoppen.
- Houd het gebruik van aandachtstreepjes of bullits in de tekst zo beperkt mogelijk.
- Gebruik geen voetnoten. Maak alleen gebruik van eindnoten indien dat noodzakelijk is.
- Geef een beschrijving van gebruikte statistische methodes.

Tussenkoppen
Maak in het artikel bij voorkeur gebruik van één niveau tussenkoppen:
Niveau 1: wordt gezet in romein, vet, blauw
Bij wijze van uitzondering is een tweede niveau toegestaan. Niveau 2: wordt gezet in cursief, zwart

Afbeeldingen
Foto’s, tabellen, grafieken

Foto’s: drukwerk vereist bij voorkeur een resolutie van 300 dpi bij de gewenste afmeting. Stuur foto's of illustraties via email of per WeTransfer.
Foto’s of illustraties kunnen ook analoog aangeleverd worden. Zij worden dan bij de uitgever gedigitaliseerd.

Tabellen die in Word zijn opgemaakt, of in Excel zijn opgemaakt en in Word geïmporteerd leveren i.h.a. geen probleem op.

Grafieken graag in Excel aanmaken en als Excel-bestand separaat aanleveren.
Geef in de tekst aan waar u de figuur of tabel geplaatst wilt zien en voorzie iedere illustratie, grafiek of tabel van een onderschrift resp. titel.

Literatuurverwijzingen en -vermeldingen
Plaats bij literatuurverwijzingen een noot (superscript) ná het leesteken waarmee de bewering wordt afgesloten. Meestal is dat leesteken een punt aan het einde van de zin. Wordt er meer malen naar dezelfde bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing. Verwijst u naar meer bronnen gebruik dan komma’s als onderscheidingstekens.
Literatuurverwijzingen en -vermeldingen komen aan het einde van het artikel. Dat kan op twee manieren:
- genummerde verwijzingen, dus als noot, voorzien van een volgnummer dat ook in de tekst als superscript gebruikt is
- ongenummerd, zonder volgnummer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na de literatuurvermeldingen volgt in principe bij elk artikel een lichtgrijsgetint kader met onderstaande gegevens in volgorde:

Nederlandstalige samenvatting
Een korte samenvatting, maximaal 150 woorden, van het artikel. Meestal iets completer dan de lead.

Trefwoorden
Drie tot zes trefwoorden ten behoeve van de index.

English Summary
Een korte Engelse samenvatting van maximaal 150 woorden. Meestal is dat de vertaling van de samenvatting.

Keywords
De Nederlandse trefwoorden vertaald in Engels.

Contact
Naam en postadres en/of e-mailadres en/of telefoonnummer van de auteur waarmee contact kan worden opgenomen door een lezer.

Eventueel dankwoord
Hier kunnen niet-auteurs kort bedankt worden voor hun bijdrage.

Verklaring belangenverstrengeling
U dient een korte verklaring van mogelijke (financiële) belangenverstrengeling en/of
belangenconflicten toe te voegen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op het NVOG-net,
NVOG, bestuur. De verklaring hoeft niet langer te zijn dan enkele regels. Een voorbeeld:

Voorbeeld 1 Belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van (financiële)
belangenverstrengeling.

Voorbeeld 2 Belangenverstrengeling
Auteur (naam A) is bestuurslid van organisatie (naam X).
Auteur (naam B) is commissaris bij bedrijf (naam Y).

Als u geen verklaring m.b.t. belangenverstrengeling meestuurt zal worden vermeld: De auteur(s) heeft (hebben) geen melding gemaakt van belangenverstrengeling.

Toestemming van patiënte voor publicatie In geval van een casus is toestemming van de patiënte nodig. Bij het inleveren van het artikel wordt een toestemmingformulier meegezonden. In het lichtgrijze kader van het artikel komt de volgende tekst te staan:
Toestemming van patiënte voor publicatie
 Patiënte heeft toestemming gegeven voor de publicatie van de casus en de tekst akkoord
 bevonden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spelling en taalgebruik
- Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeurspelling volgens de
Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zogeheten Groene Boekje, gevolgd.
- Voor de spelling van medische terminologie wordt uitgegaan van de laatste editie van in
eerste instantie het Geneeskundig Woordenboek van Pinkhof-Hilfman en in de tweede
instantie het Zakwoordenboek der Geneeskunde van Coelho. De redactie behoudt zich
het recht voor indien nodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, koppen, spelling en
indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden in overleg met de auteur.
- Er lijkt zich een trend te ontwikkelen om, naar analogie van het Engels, samengestelde woorden of
begrippen als losse woorden te schrijven. In de Nederlandse spelling worden samenstellingen van drie of meer delen aaneengeschreven ténzij het
woord onleesbaar wordt of bij zgn. klinkerbotsing. Enkele voorbeelden van woorden die aaneengeschreven worden:
• gebrokenhartsyndroom
• hogefrequentiebeademing
• lagetonenperceptieverlies
• middellangeketenvetzuur
• vroegeversiegroep
Eponiemen krijgen bij aaneenschrijven geen hoofdletter. Voorbeeld:
• syndroom van Down - downsyndroom
• de tang van Kielland - kiellandtang
- Schrijf in de tekst getallen tot twintig voluit, voor zover dat niet storend is.
Ook in cijfers lijkt steeds vaker de Angelsaksische interpunctie te worden gehanteerd.
In het Nederlands gebruiken we een komma niet als onderscheidsingsteken voor
duizendtallen, maar voor decimalen. En anders om: we gebruiken een punt bij de
duizendtallen en niet voor cijfers ‘achter de komma’...
Voorbeeld ‘€ 35.000,00’ of ‘een Nederlands gezin telt gemiddeld 1,7 kinderen’.
- Schrijf afkortingen voluit.
- Let op leestekens en diakritische tekens, bijvoorbeeld ‘patiënten’ en niet ‘patienten’.

Literatuurvermeldingen en -verwijzingen
Het aantal literatuurvermeldingen is beperkt tot maximaal twintig verwijzingen
Een verwijzende literatuurlijst wordt gerangschikt naar het nummer van de verwijsnoot.
Een niet-verwijzende literatuurlijst wordt gerangschikt op alfabetische volgorde van de
eerste auteur.
De literatuurreferenties dienen opgegeven te worden met vermelding van de namen van de
auteurs, complete titel van het artikel, bron, jaartal, deelnummer, paginanummers van de
eerste en laatste bladzijde.

De redactie volgt de regels van de Vancouver Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals vrij: wij plaatsen een punt achter initialen.
Elke titel krijgt een nieuwe regel: (nummer) namen en voorletters van alle auteurs
onderscheiden door komma’s, behalve voor de laatste gebruiken we een ampersand
“&” (niet meer dan vijf namen, daarna et al, zonder ampersand); volledige titel van de
publicatie cursief; de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgend de Index
Medicus (in twijfel voluit); jaartal; deelnummer; eerste en laatste bladzijde.
Zie de voorbeelden voor de genummerde verwijzing van een publicatie van een commissie
(1), een ongesigneerd artikel (2), een publicatie van een instantie (3), een gewoon
tijdschriftartikel (4), een boek (5), en een hoofdstuk uit een boek onder redactie (6).
1. 24. International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals. Br Med J 1982; 284: 1766–70.
2. 25. Anonymus, Nieuwe richtlijnen voor inzenders kopij. Ned Tijdschr Geneeskd 1982;
126: 1849–52.
3. 26. Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad. Farmacotherapeutisch
Kompas 1982. Amstelveen: Ziekenfondsraad, 1982.
4. Polee, J.R.B., J.J.M. Vegter, N. Hellemans & H.O. Nieweg, De d-xyloseproef bij
aandoeningen van de dunne darm. Ned Tijdschr Geneeskd 1960; 104: 1989–94.
5. Lindeboom, G.A., Begrippen in de geneeskunde. 3e ed. Amsterdam: Rodopi, 1982.
6. Veen, J. van der, Adenovirussen. In: Wilterdink JB, red. Medische virologie, 2e ed.
Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1979: 41–50.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedure
- Gelieve de tekst als Wordbestand (.doc of .docx) en de foto’s, figuren, illustraties en tabellen als losse bestanden aan te leveren via ntog@gaw.nl.
- In geval van per post verstuurde foto’s en/of andere illustraties: deze worden niet automatisch teruggestuurd,
tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
- De redactie i.c. de hoofdredacteur zal ófwel uw artikel met redenen omkleed afwijzen
voor publicatie ófwel uw artikel voorleggen aan tenminste één maar meestal twee
reviewers voor commentaar. Deze reviewers krijgen het artikel zonder de namen van de
auteurs. Omgekeerd blijven de reviewers voor de auteur(s) onbekend.
- De auteur(s) ontvangen het commentaar van de reviewers en kunnen daarmee desgewenst
het artikel aanpassen of verbeteren.
- Het herziene artikel wordt door de auteur(s) nogmaals ingezonden en aan de hoofdredacteur ter goedkeuring voorgelegd.

Pdf-proeven
- De (contact-) auteur krijgt een pdf-proef van het artikel ter correctie. Voor de correctie
zijn vier dagen beschikbaar. De aangegeven correcties worden naar eer en geweten
doorgevoerd en indien nodig wordt een tweede pdf-proef ter controle toegezonden.
- De uitgever is niet verantwoordelijk voor fouten en/of imperfecties die na goedkeuring van
de proefversie nog worden ontdekt of die in de uiteindelijke uitgave aanwezig blijken.
- Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de proefversie nog wijzigingen in tekst,
volgorde of illustraties aan te brengen.

Auteursrecht
Door het aanbieden van kopij verklaart de auteur, dat:
1. hij/zij het recht van publicatie aan de redactie overdraagt;
2. het manuscript niet tevens aan een ander tijdschrift ter publicatie aangeboden is en niet
reeds eerder is gepubliceerd, tenzij anders overeengekomen met de redactie;
3. hij/zij ermee instemt dat de redactie beoordeelt of het artikel gepubliceerd wordt;
4. dat de met name genoemde personen, die op enigerlei wijze aan het tot stand komen
van het artikel hebben bijgedragen, akkoord gaan met de vermelding van hun naam;
5. dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van reeds eerder
gepubliceerd materiaal of van foto’s waarop een persoon herkenbaar is;
6. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor het zoekraken van de kopij. Houdt
daarom zelf een kopie van uw artikel;
7. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen van
toepassing van in het tijdschrift beschreven diagnostiek en behandeling. Wel neemt de
redactie op zich de kopij in dit opzicht zeer kritisch te beoordelen;
8. de redactie het recht heeft om ingeleverde kopij in te korten dan wel aan te passen.

Redactie, uitgever en redactiesecretariaat
Hoofdredacteur
Dr. Velja Mijatovic  mijatovic@vumc.nl

Uitgever
GAW ontwerp+communicatie
Hans Dijkstra
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
t 0317 425880
e hans@gaw.nl

Inzending kopij (uitsluitend via e-mail)
Redactiesecretariaat NTOG
Ans Brom
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
t 0317 425880
e ntog@gaw.nl